See other templatesSee other templates

פסילה מנהלית
שימועים רבים נערכים בעבירות של נהיגה בשכרות או במהירות העולה על 80 קמ"ש בדרך עירונית או 130 קמ"ש בדרך בין עירונית. שימוע יכול להיערך ע"י קצין משטרה בלבד, כאשר ישנם מקרים שהעבירה נעברה לעיני שוטר שאינו מוסמך לבצע שימוע ואז הוא נוטל את הרישיון ומוסר הזמנה לשימוע. מרגע ההזמנה יש לקיים את השימוע תוך 72 שעות.

בשימוע יעיין הקצין במסמכים שלכם וישאל אתכם מה יש לכם לומר לו, כל זאת כאשר תחילת השימוע היא במשפט "אני מודיע לך שאני עומד לפסול אותך לתקופה של... מה יש לך לומר?" ומה יש לומר אחרי משפט כזה? הרי השוטר כבר החליט שהוא מתכוון לפסול ומה יכול לשנות את דעתו?

מעטים מאוד המקרים בהם נימוקים יצליחו לשכנע את הקצין לא לפסול את הרישיון. קחו בחשבון כי קצין המשטרה עבר אלפי שימועים ושמע כמעט כל תירוץ אפשרי, כך שמדובר במשימה לא פשוטה, ולכן מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין שיכול לסייע לכם בשמירה על הרישיון בכיס שלכם ולא במגירה של הקצין.

עובדה חשובה אותה יש להביא בחשבון היא כי שימוע הוא הליך של מעין חקירה ללא אזהרה, שבשונה מחקירה תחת אזהרה, קצין המשטרה אינו מזהיר אתכם שהדברים שתאמרו לו יוכלו לשמש נגדכם בבוא היום בבית המשפט, ולכן חשוב לדעת בדיוק מה לומר לקצין המשטרה.

כאמור, לקצין שיקול דעת מלא ומוחלט לשלול את רישיונכם, אולם הוא מביא בחשבון את העבר התעבורתי שלכם והאם מדובר בעבירה חוזרת, כמו גם את חומרת העבירה וכו', אשר עשויים לבוא לטובתכם בחלק מן המקרים.

במידה ולא תתייצבו לשימוע, הרי שלקצין סמכות לפסול אתכם בהיעדר, ויש לזכור כי כל עוד לא נמסר הרישיון בתחנת המשטרה, לא תתחיל להימנות הפסילה.

 

להלן סעיף החוק הרלוונטי:
סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע כדלקמן:

פסילה בידי קצין משטרה (תיקון מס' 41)  תשנ"ז-1997


47.   (א)  בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.
           (ב)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.
           (ג)   (1)   נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה;
(2)   בזימון האמור בפסקה (1) יובהרו תוכנן של הוראות סעיפים קטנים (ו) ו-(ז), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה.
           (ד)  לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי הוא לתת לנהג זימון כאמור בסעיף קטן (ג).
           (ה)  היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:
(1)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;
(2)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
(3)   בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
           (ו)   לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

Go to top