See other templatesSee other templates

ביטול פסילה מנהלית והשבתת רכב


רישיון הנהיגה שלכם נפסל בשימוע? רכבכם הושבת ל- 30 יום? מה עושים? איך מחזירים את הרישיון ואת הרכב?

ניתן להגיש מיד בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה ו/או לביטול השבתת הרכב. בקשה שכזו יש להגיש בהקדם האפשרי וסמוך ככל שניתן לשימוע. בבקשה זו יחליט בית המשפט אם החלטת הקצין הייתה במקומה או שלא. לרוב ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט לשקול שיקולים מהם הקצין התעלם, ובמקרים רבים ניתן יהיה לבטל את הפסילה או לקצרה משמעותית וכמובן לבטל את השבתת הרכב ולחסוך בנוסף את דמי ההחסנה היקרים.

בקשה לביטול הפסילה תאפשר לסנגור שלכם לעיין בחומר הראיות ולמצוא כשלים שיוכלו לעזור לכם לקבל את הרישיון בחזרה ובהקדם.

 

להלן סעיף החוק הרלוונטי:
 

סעיף 48 לפקודת התעבורה קובע כדלקמן:
ביטול פסילה


48. מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

Go to top